Teslimat Ko?ullar?

                     Sipari?ini verdi?im ürün ne zaman elimize ula??r?

                     Kredi kart? ile verece?iniz sipari?lerinizde banka onay? an?nda al?nabilmekte ve sipari?iniz hemen haz?rl?k a?amas?na al?nabilmektedir. Havale sipari?lerinizde yat?rm?? oldu?unuz ödeme, her mesai günü ba?lang?c?nda hesaplar?m?z kontrol edilerek takip edilmekte ve ödemesi gelen sipari?ler haz?rl?k a?amas?na al?nmaktad?r. E?er sipari?inizdeki ürünlerin tedarik a?amas?nda herhangi bir problem ya?an?rsa, ürünle ilgili tüm bilgiler ma?aza yetkililerimizce sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize gönderilmektedir. Sat?n ald???n?z ürünler en k?sa süre içinde size ula?t?r?lmak üzere kargo firmas?na teslim edilmektedir. Kargo firmalar? paketleri teslim ald?ktan sonra bulundu?unuz bölgeye göre 5 ?? günü içerisinde, adrese teslimat yap?lan bölgelerde adresinize, adrese teslimat yap?lamayan bölgelerde ilgili kargo ?ubesine paketleri ula?t?rmaktad?r.      

                      

                     Sipari?im hangi kargo firmas? ile gönderilecek?

                     Firmam?z?n Yurtiçi kargo kargo firmas? ile anla?mas? bulunmaktad?r.

                     Yurtiçi kargo firmas?n?n adrese teslimat yapt??? bölgeleri görmek için t?klay?n?z.

                     Listede k?rm?z? ile i?aretlenmi? veya listede bulunmayan bölgelere adrese teslim hizmeti yoktur. Ayr?ca askeri bölgelerin güvenlik kurallar?ndan dolay? bu bölgelere adres teslimi yap?lamamaktad?r. Zaman zaman bölge kaynakl? teslimat yap?lmas?n? engelleyici veya yava?lat?c? nedenlerden dolay? teslimatlarda gecikme ya?anabilmektedir.

                      

                     Sipari?imin kargoya verildi?ini nas?l anlayaca??m ?

                     Sitemizden vermi? oldu?unuz sipari?leriniz kargoya teslim edildiklerinde, sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize sipari?iniz ile ilgili kargo gönderi bilgileri otomatik olarak gönderilmektedir.

                     Ayr?ca sitemize üye giri?i yapt???n?zda, hesab?m bölümünden sipari?lerinizi görüntüleyebilir ve sipari?inizin durumunu anl?k olarak görüntüleyebilirsiniz.

                      

                     Sipari?imi teslim al?rken herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

                     Teslimat s?ras?nda kesinlikle ekstra bir ücret al?nmamaktad?r. Kargo görevlisi sizden herhangi bir ücret istedi?i takdirde lütfen bizimle irtibata geçiniz.

                      

                     Sipari?im ar?zal? ya da yanl?? geldi ne yapmal?y?m?

                     Sipari?iniz kargo görevlisi taraf?n?zdan size ula?t?r?ld???nda teslim almadan önce mutlaka d?? pakette hasar kontrolü yapman?z ve herhangi bir hasar durumunda `Hasar Tespit Tutana??` haz?rlatman?z gerekmektedir. Hasar tespit tutana?? ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bir di?er husus kargo görevlilerinin tutanakta belirttikleri aç?klamalard?r. Örne?in, `Kolide hasar bulunmamaktad?r. Ürün hasarl?d?r.` gibi bir tutanak, ürünün ta??ma esnas?nda hasar görmedi?i ?eklinde yorumlanaca??ndan de?i?im esnas?nda problem yaratmaktad?r. Hasarl? ç?kan ürününüz için mutlaka tam ve do?ru kelimelerle tutanak tutulmas? için görevliyi uyar?n?z.

                     (Örn : Ürün elime ula?t???nda kontrol edilmi? ve hasarl? oldu?u görülmü?tür. )

                     Sipari?inizi teslim ald?ktan sonra fark etti?iniz hasar durumlar?nda ise kargo ?ubenize hemen bilgi vermeniz ve hasar tespit tutana?? haz?rlanmas? do?rultusunda yard?m talep etmeniz gerekmektedir. E?er kargo ?ubesinden gerekli yard?m? alamaz iseniz bize bilgi vermenizi rica ederiz.

                     Kargo görevlisine tutana?? haz?rlatarak ürünü bize ula?t?rman?z sonucunda, de?i?im i?lemleriniz h?zl? bir ?ekilde tamamlanacak ve taraf?n?za bilgi verilecektir.

                         
                     ÖNEML? : Elinize hasarl? ula?an ürününüzü size teslimat? yapan kargo firmas? ile bize göndermelisiniz.

                     Faturam sipari?imle birlikte teslim edilmedi ne yapmal?y?m?

                     Kargo ile teslimi yap?lan sipari?lerin, tamam? faturaya göre ve fatura ile kargo firmas?na teslim edilmektedir.
                     Resmi faturalar?m?z yollanan sipari?inizin ayr?lmaz bir parças?d?r. Faturan?z, sipari?inizin yer ald??? kolinin d???nda, ?effaf plastik bir cep po?eti içinde size ula?t?r?lmaktad?r.

                     Herhangi bir nedenden dolay? kargo firmas? taraf?ndan bu cep içerisinde bulunan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hat?rlat?n?z ve ?srarla isteyiniz.

                     Tüm taleplerinize ra?men teslim edilemeyen fatura için lütfen tutanak tutturunuz ve bize bildiriniz. En k?sa zamanda kargo firmas?n?n bulmas? sa?lanacak veya asl? gibidir ka?eli bir kopyas? taraf?m?zdan size yollanacakt?r.

                     Gelen ürün benim sipari? etti?im ürün de?il? (Numaras?, rengi veya ürün kodu farkl?)

                     Hatal? gelen ürünü size en yak?n Collezione ma?azas?ndan de?i?tirebilir veya iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte Yurtiçi kargo ile bize gönderebilirsiniz. Ürün bize ula?t???nda de?i?im yap?larak en k?sa sürede taraf?n?za do?ru ürün gönderilecektir.

                     Gelen ürün kusurlu, ne yapmal?y?m?

                     Hatal? gelen ürünü size en yak?n Collezione ma?azas?ndan de?i?tirebilir veya iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte Yurtiçi kargo ile bize gönderebilirsiniz. Ürün bize ula?t???nda de?i?im yap?larak en k?sa sürede taraf?n?za yeni ürün gönderilecektir.

                     Sipari?imde bulunan ürünlerin hepsi bana ula?mad??

                     Sipari?inizde 1´den fazla ürün bulundu?u durumlarda gönderimlerimiz parçal? olarak yap?labilmektedir.

                     Ürün say?s? ile size ula?an faturada belirtilen ürün say?s? ayn? olmal?d?r. Parçal? her gönderim için ayr? fatura düzenlenmektedir.

                     Faturada belirtilen ürünler pakette bulunmad??? takdirde kargo görevlisinden tutanak tutmas?n? isteyiniz ve bizimle irtibata geçiniz.

                     Teslimat zaman?nda adreste kimse bulunamazsa ne olacak?

                     Kargo görevlisi e?er adreste kimseyi bulamazsa, "Kargo ?hbar Notu" b?rak?r ve kargoyu ?ubeye geri getirir. Bu durumda kargonun al?c? taraf?ndan 3 gün içinde ?ubeden al?nmas? gerekmektedir.

                     Sipari? verdikten sonra al?c? ismini veya adresini de?i?tirebilir miyim?

                     Sipari?iniz henüz sevk edilmedi?i takdirde al?c? ismini veya adresini de?i?tirebilirsiniz. Adresinize gelecek olan kargo görevlisi kimlik kontrolü yaparak vermi? oldu?unuz isme teslimat yapacakt?r.

                     Kargo Teslimat? S?ras?nda Nelere Dikkat Edilmeli?

                     Sitemizden verdi?iniz sipari?inizde bulunan ürünler size ula?t???nda kargo görevlisi yan?n?zdayken isterseniz teslim fi?ini imzalad?ktan sonra kargo paketini aç?p kontrol edebilirsiniz. Paket içeri?inde herhangi bir yanl??l?k ya da eksiklik söz konusu ise kargo tutana?? haz?rlatarak bize geri gönderebilir ya da bilgi verebilirsiniz.
                     Bu gibi durumlarda kargo görevlisi ile herhangi bir sorun ya?arsan?z bize hemen bilgi vermenizi rica ederiz. Taraf?m?zdan gerekli müdahale en k?sa sürede yap?lacak ve sorununuz çözüme kavu?turulacakt?r.

                      

                     Hangi ?ehirlerden sipari? verebilirim?

                     Türkiye´nin her yerinden sipari? verebilirsiniz. Türkiye içinde herhangi bir konum s?n?rlamam?z yoktur. Ürünlerin teslimatlar? yaln?zca çal??makta oldu?umuz kargo firmas?n?n bulundu?u bölgelerde yap?labilmektedir. Anla?mal? oldu?umuz kargo firmas?n?n ?ubesinin olmad??? bölgelerde teslimat yap?lamad???ndan dolay?, mü?terilerimizin paketin ula?t?r?labildi?i kargo ?ubesine giderek paketi elden teslim almalar? gerekebilmektedir.

                     Yurt d???ndan sipari? verebilir miyim?

                     ?uan için Türkiye d???na gönderim yap?lamamaktad?r.

                     T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.
                     11选5下期推算方法 体育彩票销售机尺寸 羽毛球教学视频 期香港六合彩 竞彩混合过关什么意思 湖北11选5走势图技巧 今年排球世界杯成绩 新疆25选7 排列三走势图浙江风彩 云南11选5任六选号 六合图库大全六肖 广东时时彩选号 中国福彩网幸运五分彩 急速赛车驾驶 广西快乐10分怎样开奖 海南环岛赛彩票奖金