Vizyon ve Misyon
                     Vizyon ve Misyon

                     Kurumsal De?erlerimiz

                      

                     Collezione,

                     Her kademedeki tüm çal??anlar? ile varolu? amac? do?rultusunda vizyonunu takip ederken, kurumun sahip oldu?u en önemli yard?mc?; çal??anlar?n bir arada ve uyum içinde olu?turduklar?, kurumsal de?erlerdir. Bu de?erler mü?teriyi, çal??an?, insan?, do?ay? ve Collezione’nin gelece?ini gözeten ve onlar? yücelten bir anlay??? yans?tmaktad?r.

                     Collezione ancak bu do?rultuda sürdürülebilir bir büyümenin gerçekle?ebilece?ine inan?r.

                            

                     M?SYON;

                     Genç giyimde moday? h?zla kaliteli ürünlere dönü?türüp makul fiyatlar ile sunar?z.

                      

                     V?ZYON;

                     Dünya çap?nda de?erli bir giyim markas? olmak.

                      

                     DE?ERLER?M?Z;

                     • Mü?teri memnuniyetini esas alarak tercih edilip benimsenen bir marka olmak için çal???r?z.
                     • Makul fiyatlarla güncel trendleri yans?tan kaliteli ürünleri güler yüzlü bir anlay??la sunar?z.
                     • Keyifli deneyim sunar?z.
                     • ??leri ekip olarak yapar, ?irketimizi sahiplenir ve ba?ar?y? payla??r?z.
                     • Yenilikçiyiz, özgür dü?ünürüz, çözüm üretmekten keyif al?r?z.
                     • Kendimizi sürekli geli?tirip yeni yetkinlikler kazan?r, kalite ve süreç odakl? çal???r?z.
                     • Do?aya, eme?e, farkl? dü?üncelere ve rakiplerimize sayg?l?y?z.

                      

                     T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.
                     11选5下期推算方法